Smlouvy

Smlouvy 2022

 3_O_PohlCZ_SmlouvaOVystavbePristreskuUPrivozu
47_N_KluzisteRoztoky_PronajemPozemkuKluziste
50_SOD_FCCREgios_SvozSmesnehoKomunalnihoOdpadu 
51_SOD_FCCRegios_SvozBioodpadu
 
59_SOD_VysspaSportsTechnology_VystavbaNafukovaciHaly
  
66_SSBKupni_IvanaBartizalova_ProdejPozemku.pdf 
74_D_SborDobrovolnychHasicuRoztoky_PoskytnutiFinancihoDaru 
78_D_VazaKiknavalidze_DarNaRozvojVodohospodarskeInfrastruktury 
112_SoD_GlobStav_OpravaStrechyBDNadrazni22 
115_O_InternationalVisegradFund_GrantNaPomocUkrajine
  
117_K_AutoBrankaPraha_KoupeVozuProMP  
125_O_VRV_DodatekKPrikaznismlouve   
134_O_Typos_VyrobaADistribuceCasopisuOdraz

 

 

Smlouvy 2021 

10_K_CeskeDrahy_OdkupDvouPozemku
16_SVZ_ConnectPlus_KomercniSite
32_SOD_IPPOSBohemia_OpravaChodnikuPremyslovska
34_O_dodatek3_VRV_ZmenaADoplneniUstanoveni
43_SOD_NewtonBiusinessDevelopment_VypracovaniStudie
50_SOD_AmikaFirst_ZbudovaniPesiKomunikce
54_SoD_IpposBohemia_RekonstrukceAOpravyVybranychKomunikaciRoztoky
57_O_Ortex_ElektronickyObehFaktur
65_S_SpadiaLab_ProvadeniLaboratornichVysetreni
77_SoD_Dodatek1_Valbek_TerminaPlneni
81_SoD_AmikaFirst_OpravaPlasteBudovyLodzii 
82_SoD_StavebniSpolecnostSlehofer_OpravaVytlukuNaPrutahuMestem 
90_SoD_IpposBohemia_ZbudovaniNoveSplaskoveKanalizace
92_S_ArcheologickyUstavPraha_ProvedeniZachrannehoArcheologickehoVyzkumu
112_S_Ropid_Linka359
113_K_AtsTelcomPraha_LaserovyRychlomer
128_K_KomunalniTechnika_NakupNadobNaTrideniOdpad
129_D_SborDobrovlnychHasicu_FinanciDar 
134_O_PostBellum_DokumentovaniPribehuRoztockychObcanu
151_K_FlameSystem_DodavkyaInstalaceProNovouZS
152_K_AfOffice_KoupeVybaveniProNovouZS
153_K_MyDvaGroup_KoupeNabytkuProNovouZS
159_K_AfOffice_DodavkaUklidovyhStrojuAProstredku
182_D_BytyUnetice_Dar
198_O_StredoceskyKraj_OzobotMKRoztoky
211_SoD_PolanskyGroup_LikvidaceZatezeCihelna

 

 


Smlouvy 2020

9_O_BocekRadek_PorizeniUzemnihoPlanu 
16_SOD_Geovap_ProgramoveVybaveni 
20_O_Roztoc_FinancniPrispevekMasopust 
29_O_BocekRadek_PorizeniUzemniStudie 
38-1cast_SOD_CLevans_VystavbaNoveZSzalov 
38-1cast_SOD_CLevans_VystavbaNoveZSzalov 
46_S_SofisGrant_ZpracovaniZadostiOgrant 
48_SOD_BBD_DopracovaniChybejicichCastiPD 
55_SOD_PUDIS_TechNavrhOKzalov 
68_S_Illstav_BOZPkoordinator 
80_K_TrigemaProjektZalov_NakupPozemku 
81_K_TrigemaDevelopment_NakupPozemku
86_K_THTPolicka_DobaAZpusobPredaniAPrevzeti
92_S_DeloitteAdvisory_DanovePoradenstvi
96_O_CeskaSporitelna_uver

98_SOD_CLEvans_VystavbaNoveZsZalov
108_O_Stappo_TDS
109_S_Illich_KoordinatorBOZP
126_SOD_PodzimekASynove_RekonstrukceVily 
131_SOD_IpposBohemia_OdkanalizovaniUliceZaCihelnou 
132_K_Nomiland_VybaveniMS
133_K_FlameSystem_VybaveniMS
142_O_ArcheologickyUstavPraha_ProvedeniArecheologickehoVyzkumu
154_SOD_IpposBohemia_CasPlneni
167_SOD_IpposBohemia_Kanalizace
168_O_HasicskaVzajemnaPojistovna_PojisteniHasicskehoAutaScania
170_SOD_ScVK_VystrojeniArmaturniSachtyAS0
189_SoD_RenosportProfi_RenovaceHriste
191_D_LetistePraha_Dar
194_O_ArcheologickyUstavAV_ZachrannyArcheologickyVyzkum
206_VPS_TJSokolRoztoky_DotaceUcelova

 

 


 Smlouvy 2019

18_SOD_RideraDIS_NovyVodovod
34_ALDautomotive_NajemMoviteVeci
35_ALDautomotive_NajemMoviteVeci
55_SOD_BBD_PDzsZalov 
82_K_Koktan_OdkupPozemkuPodSkladkou
83_K_UrbanProdejVozidla
89_O_STAPPO_DodatekTicheUdoli125
90_O_Illich_KoordinatorBOZP
91_SOD_Strix_SanaceSkalnihoMasivu
96_SOD_IPPOSbohemia_OpravaChodniku
100_SoD_GemaArtInternational_rekonstrukceVily110
104_SOD_Pacak_ProvedeniPD
105_K_Herold_NakupHernichPrvkuProZahradu
111_SOD_BBD_ProjekcniPrace
112_SoD_OAMDG_ProjekcniPrace
119_O_Vaculikova_PrispevekDefibrilator
134_SOS_AmikaFirst_OpravaElektroinstalaceZS
147_SOD_Haas_přístavba ZŠ
162_O_Kunt_VystavbaZSzalov
164_SoD_SetelikOliva_PDVystavbaSpolecneInfrastuktury
171_SOD_IPPOSbohemia_RekonstrDobrovolneho
174_K_THTpolicka_NoveCASproJSDH
179_SOD_GEOVAP_DodavkaModuluPrijmoveAgendy
184_SOD_REINVEST_ZpracovaniPDcyklostezky
187_SOD_Pacak_RekonstrKomunikaci
198_SOD_Pudis_OkruzniKrizovatky
212_SOD_AtelierTplan_UzemniPlan
216_O_CeskaSporitelna_PoskytnutiUveru

 

 

Smlouvy 2018

1_SOD_RadekBocek_PorizeniUS
14_K_ZmatlikJiri_KoupePozemku
31_K_ObecUholicky_ProdejPozemku
45_S_StecherMiroslav_ZabezpeceniTechDozoru
47_D_Roztoc_PrispevekNaMasopust
51_SOD_PodzimekAsynove_RekonstrukceUpravaHarmVilaTicheUdoli
67_O_VUABvtp_PravaUzivatKapacituCOV
72_SOD_StatikaDynamika_PDnovaZSzalov
74_S_ArcheologickyUstav_ArchPruzkumUlPricna
75_SOD_HaasFertigbauChanovice_MSpalackeho
77_SOD_PilsProjekt_ZSroztokySkolniJidelna
82_K_Lenta_KoupePozemkuProZS
85_SOD_Aquarius_RekonstrukceBraunerova
92_Xanadu_IT infrastruktura 
100_SOD_GORDICrozsirenieSSL
102_K_KECIP_NakupSouboruVybaveniProMS
103_SOD_PilsProjekt_PripravaSkolniJidelny
104_SOD_AmikaFirst_RekonstrKuchynJidelnaMSspesneho
106_O_ZSroztoky+IPPOSbohemia_SmlouvaOvyrovnání
107_K_CaslavskyJan_OdkupPodiluNaPozemku
108_S_Illich_SluzbyBOZP
109_K_VanekVaclav_OdkupPodiluNaPozemku
112_SOD_ArcheologickyUstav_ZrizeniKolumbaria
114_SOD_Brotanek_StudieNaBudovuMKmuZUS
119_SOD_AmikaFirst_RekonstrukceBraunerovaUl
120_SOD_JanovecJaroslavRekonstrInterieruTanecnihoSalu
121_S_VodohospodarskyRozvoj_PoradenstviHospodarskeInvestice
123_K_MerkurInteriers_VybaveniTrid
124_SOD_Janovec_RekonstrTanecnihoSalu
125_SOD_AmikaFirst_RekonstrKotelny
131_SOD_Globalstav_OpravaStrechy
136_SOD_BUV_VybudovaniZahradyMS
145_SOD_IPPOS_RekonstrukceUlice
146_SOD_Reinvest_PDcyklostezka
148_SOD_Grasse_ZpracovaniUS
149_K_ENGEL_ITaElektrVybaveniSkolniDruziny
153_K_MAKRAdidakta_VybaveniMSjungmannova
157_K_Cloud2Air_ProdejNakupBezdotykDetece
162_SOD_AMIKAfirst_OpravaTelocvicnyZSzalov
168_SOD_OneClickBusinessSolutions_Modernizace IS
175_S_SOFISgrant_SluzbyZadostIROP
176_SOD_AMIKAfirst_UpravyNdrazni
179_S_ROPID_VerejnaDoprava
180_S_ROPID_VerejnaDoprava
181_S_ROPID_VerejnaDoprava
186_D_TJsokol_FinancniDar
187_D_TJsokol_InvesticniDotace
192_SOD_Pradast_PristavbaSkolniJideln
197_SOD_OAMDG_StavebniUpravaNastavbaZSzalov
198_SOD_OAMDG_ZSzalovNovostavbaBudovy

 


 

Smlouvy za rok 2017

4_K_Olguniar_KoupePozemkuPodParkem
7_S_Diligens_AuditZS
9_K_StrnadManfred_ProdejPozemkuPodGarazi
11_O_RimskokatolickaFarnost_NeinvesticniDotace
19_K_Caslavsky_OdkupPozemkuPodKomunikaci
23_SOD_AmikaFirst_StavebniUpravy
24_SOD_HaasFertigbauChanovice_Dodatek2MSpalackehoProjektovaPriprava 25_S_StecherMiroslav_Dodatek1MSPalackeho
27_SOD_SČVK_PD+inzCinnostStavbyVodovodZalov
31_S_STAPPO_komunikaceZalov-TDS
33_S_SofisGrant_FinancniPodporazIROP
74_SOD_Primaklima_Klimatizace
75_SVB_ConnectPlus_VedeniOptickychKabelu
76_K_CaslavskyThea_OdkupPozemkuPodKomunikacemi
79_S_VodohospodarskyRozvoj_ManagementVRV
90_S_ArcheologickyUstav_ArcheologickyVyzkum
91_SOD_FirestaFiser_RekonstrukceKomunikaciZalov
96_S_IllichStepan_KoordinatorBOZP
99_MONTAKO_KolumbariumBranaCesty
104_SOD_StavbyKomedaOpravaChodnikuPalackeho
106_K_PREdistribuce_ProdejPozemkuPodTrafo
109_K_AskovaEva_ProdejPozemku2729
115_SOD_KousalJaroslav_OpravaStrechy
116_S_IllichStepan_VykonKoordinatoraBOZP
118_M_STAPPO_VykonTDI
130_SOD_PodzimekAsynove_RekonstrukceVily125
131_K_MAKRAdidakta_MSpalackeho
134_K_PREdistribuce_OdkupPozemkuPodTrafostanici
138_S_VTPzalov_ZhotoveniPDzaklSkoly
142_K_CeskeDrahy_KoupePozemku
143_SOD_StavFirmaPastyrik_PlynofikaceBytu
149_K_Pastyrik_OdkupPozemkuPodKomunikaci
153_SOD_MilanSmolny_DodaniMontazOken
160_VPS_KorinekViktor_Dotace
167_SOD_Rzamecnictvi_ZbudovaniSchodiste
168_K_PREdistribuce_ProdejPozemkuPodTrafo
169_SOD_AMIKAfirst_PPOcov
170_SOD_GEMAartGROUP_OpravaVerandy