Samospráva

Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2022

ZM bude zasedat 31. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6., 31. 8. a 21. 9. 2022 zpravidla od 18:00 hodin. Další termíny budou upřesněny

Termíny jednání rady pro rok 2022

První jednání 17. 1., 14.2., 16.3., 13.4., 11.5., 15.6., 20.7., 17.8., 14.9., další termíny budou upřesněny 

 

Usilujeme o to, aby informace o jednání a rozhodnutích volených orgánů  města Roztoky byly pro všechny občany co nejsnadněji přístupné. Jsme přesvědčeni, že jedině tak je možné podpořit zájem občanů o komunální politiku a městské dění a tím také kontrolu tohoto dění ze strany občanů a jejich účast na něm. Uplatňování občanských práv se vaší účastí ve volbách nevyčerpává, tady naopak začíná.Tato sekce vám nabízí užitečné nástoje veřejné kontroly. Pokud se bude projednávat něco, co vás pálí, zúčastněte se jej.

Zastupitelstvo města má v Roztokách 21 členů. Podívejte se na složení našeho zastupitelstva a na usnesení, která přijalo. Zastupitelstvo dle zákona o obcích rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Mezi další pravomoci zastupitelstva patří zejména: schvalovat program rozvoje obce, schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí, zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva,  zřizovat a zrušovat obecní policii,  rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce, rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství či udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce.

Rada města má v Roztokách 7 členů. Podívejte se na složení rady města a na usnesení, která přijala. Podle zákona je rada výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Radě je mimo jiné uloženo zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, vydávat nařízení obce, projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce, stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu, na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností či schvalovat organizační řád obecního úřadu.