Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 1. Úplný oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Popis organizační struktury
 4. Kontakt
 5. Bankovní spojení
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Rozpočet a výkazy
 9. Jak získat příslušné informace
 10. Podatelna
 11. Opravné prostředky
 12. Seznam formulářů
 13. Životní situace
 14. Přehled předpisů
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zprávy
 17. Seznam zřízených organizací
 18. Licence, vzory licenčních smluv
 19. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
 20. Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu je Městský úřad Roztoky

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení města Roztoky je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační strukturu MÚ Rotoky popisuje organizační schéma a organizační řád

4. Kontakt

 • MÚ Roztoky Nám. 5. května 2 252 63 Roztoky
 • mu@roztoky.cz (i pro elektronický podpis)
 • tel. 220 400 211
 • fax 220 400 238
 • Datová schránka ID: ticbbnc

5. Bankovní spojení

příjmový účet: 19-388041369/0800

 • Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky
 • příjmový účet: 19-388041369/0800 (účet je transparentní)
 • běžný účet: 388041369/0800 (účet je transparentní)
 • účet na poplatky: 5607272339/0800

 

6. IČO

Identifikační číslo organizace je 00241610

7. DIČ

Daňové identifikační číslo je CZ00241610

8. Rozpočet a výkazy

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok naleznete zde:

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Přečtěte si manuál s instrukcemi k poskytování informací

10. Podatelna

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Adresa pro osobní a poštovní kontakt:
Městský úřad Roztoky
Nám. 5.května 2
252 63 Roztoky

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí  8.00 - 18.00
Úterý      8.00 - 16.00
Středa   8.00 - 18.00
Čtvrtek   8.00 - 15.00
Pátek     8.00 - 14.00

Elektronicky, adresa elektronické podatelny:
mu@roztoky.cz

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Proti rozhodnutí MÚ Roztoky o odmítnutí žádostí (§ 15 zákona 106/1999 Sb.) lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli odvolání (§ 16 zákona 106/1999 Sb.) k MÚ Roztoky, který předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání MÚ Roztoky. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudně na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu. Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst.2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a musí být učiněno některým ze způsobů předepsaných v § 37 téhož zákona.

viz. Formuláře

Opravné prostředky

12. Seznam formulářů

http://urady.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare

Formuláře vydané MÚ Roztoky

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Krizové situace

http://portal.gov.cz/portal/obcan

14. Přehled předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Vyhlášky, nařízení a legislativa

Nejdůležitější právní předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazby uvedené v tomto sazebníku se použijí pouze v případě, že náklady na poskytnutí informací přesáhnou částku 100,- Kč bez nákladů poštovní služby.

Pořizování listinných kopií (v Kč za 1 list):

    A4 A3
jednostranné   2,- 3,-
oboustranné   3,- 4,-
Kopírování velkoformátových mapových podkladů (nutno kopírovat na zakázku v copycentru v Praze): dle ceny zhotovitele kopie plus dopravní náklady.

Náklady na pořízení technických nosičů dat: 1 kus CD 10,- Kč,  1 ks DVD 15,- Kč

Odeslání poštou: poštovné dle platného sazebníku České pošty.

Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace: 200,- Kč

16. Výroční zprávy

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Výroční zprávy

17. Seznam zřízených organizací

Město Roztoky jako zřizovatel vede o všech jím zřízených příspěvkových organizací evidenci prostřednictvím IAIS ROS v souladu s § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Jedná se o tyto organizace, které jsou navázány na rozpočet povinného subjektu:

Technické služby města Roztoky
IČ: 00067733
Sídlo: Lidická 1642, 252 63 Roztoky
tel.: 220 910 655, 736 645 695 
email: tsmroztoky@volny.cz

Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace
IČ: 70854963
Sídlo: Školní náměstí 470, 252 63 Roztoky
Tel./fax: 233 910 580, 233 910 581
email: info@zszb.cz
www.zszb.cz

Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288, okr. Praha-západ, příspěvková organizace 
IČ: 71000097
Sídlo: Spěšného 288, 252 63 Roztoky
Tel.: 731 525 100
email: spesneho.roztoky@gmail.com
www.msroztoky.cz

Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okr. Praha-západ, příspěvková organizace
IČ: 71001590
Sídlo: Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky
Tel.: 724 772 290
email: ms.roztoky-zalov@volny.cz
www.ms-premyslovska.cz

Mateřská škola Roztoky, Havlíčkova 1024, okr. Praha-západ, příspěvková organizace
IČ: 71001603
Sídlo: Havlíčkova 1024, 252 63 Roztoky
Tel.: 220 912 021
email: ms.havlickova@volny.cz
www.mshavlickovaroztoky.cz

Základní umělecká škola Roztoky, okr. Praha-západ, příspěvková organizace
IČ: 75030756
Sídlo: Jungmannova 143, 252 63 Roztoky
Tel./fax: 220 910 751, 220 910 751
email: info@zusroztoky.cz
www.zusroztoky.cz

18. Licence, vzory licenčních smluv

V současnosti MÚ Roztoky neeviduje žádnou položku příslušnou k tomuto bodu

19. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Rozhodnutí KÚSK o výši úhrad dle § 16a odst. 7

20. Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

» Archív 2022» Archív 2021» Archív 2020» Archív 2019» Archív 2018» Archív 2017» Archív 2016» Archív 2015
23. Průměrný hrubý výdělek úředníka MÚ (PDF 1.24 MB)
22. Žádost o informaci o využívání informačního systému CODEXIS (PDF 70 KB)
21. Žádost o informaci o spolupráci s firmami NEWTON Media a.s., Anopress IT a.s., Bisnode Česká republika a.s. (PDF 66 KB)
20. Materiály z jednání RM a ZM (PDF 58 KB)
19. Materiály z jednání RM a ZM (PDF 67 KB)
18. Ekospol, s.r.o. (PDF 189 KB)
17. Termíny jednání rady města a mimořádných jednání rady města v roce 2015 (PDF 77 KB)
16. Skládka TKO Holý Vrch (PDF 122 KB)
15. Dokumentace k pokácení Ořešáku královského v ulici Jana Palacha (PDF 523 KB)
14. Žádost o odborný posudek, na základě kterého se pokácel ořešák v ul. J. Palacha; plán na další kácení stromů tamtéž (PDF 391 KB)
13. Zaslání zprávy SÚ Roztoky o provedení kontroly účinnosti nápravných opatření v provozovně Albert (PDF 89 KB)
12. Vyjádření k žádosti o informace ve věci zaslání investičních plánů města pro rok 2015, které jsou plánovány městem na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo jiných veřejných rozpočtů (PDF 93 KB)
11. Vyjádření k žádosti o informace ve věci zacházení s nalezenými psy, dislokaci kotců a jejich využití pro psy s majiteli (PDF 42 KB)
10. Poskytnutí účetních závěrek a rozpočtu Města Roztoky za roky 1999 – 2014 (PDF 371 KB)
9. Kontaminace podloží skladovými chemikáliemi (PDF 58 KB)
8. Vyjádření k žádosti - Stavba na pozemku parc.č. 1523/5 - překročení hygienických limitů hluku (PDF 339 KB)
7. Vyjádření k žádosti - Rozhodnutí ÚOHS - R 263/2013 veřejné zakázky (PDF 88 KB)
6. Vyjádření k žádosti - dotaz na počet zaměstnanců MÚ (PDF 137 KB)
5. Vyjádření k žádosti - investiční plány města Roztoky na rok 2015 (PDF 90 KB)
4. Vyjádření k žádosti - rekonstrukce vybraných komunikací I.etapa, termín dokončení stavby (PDF 88 KB)
3. Vyjádření k žádosti - výpočet bodového hodnocení VZ Dubečnice (PDF 206 KB)
2. Vyjádření k žádosti - investiční plány města Roztoky pro rok 2015 (PDF 88 KB)
1. Vyjádření k žádosti - míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (PDF 94 KB)

» Archív 2012 - 2014