Povinně zveřejňované informace

Archív 2012 - 2014: Oznámení o poskytnutých informacích

1. Vyjádření k žádosti firmy AMA - investiční akce města na rok  2012

2. Vyjádření k žádost firmy Business Media CZ - investiční plány města na rok 2012

3. Vyjádření k žádosti o zaslání organizačního řádu MÚ Roztoky, náplň práce OSRMŽP a jeho vedoucího

4. Vyjádření k žádosti o kopie faktur a košilek - placení školného

5. Vyjádření k žádosti ve věci odcizeného notebooku-tabletu 

6. Vyjádření k žádosti - úhrada školného zaměstnancům

7. Vyjádření k žádosti - faktury městský ples, čerpání rozpočtu 2012

8. Vyjádření k žádosti - právní služby města

9. Vyjádření k žádosti - čerpání rozpočtu rok 2011, § 6171,pol. 5167, 5175, 5194

10. Vyjádření k žádosti o materiály RM

11. Vyjádření k žádosti o kopii předávacího protokolu od společnosti AlderaNet

12. Čerpání rozpočtu v době leden - září 2012 v položce 5166

13. Informace týkající se platů, příplatků a odměn k základnímu platu ved. zaměstnanců  MÚ

14. Dotaz na články a inzerci v časopise Odraz

15. Povinně zveřejňované informace orgánů územní samosprávy

16. Vyjádření k žádosti - výše platu neuvolněného místostarosty

17. Vyjádření k žádosti - výše odměn vedoucích pracovníků

18. Vyjádření k žádosti - cenové náklady na dva místostarosty za rok 2012

19. Zvukový záznam z jednání s nájemníky městských bytů ze dne 22.1.2013

20. Informace o investičních plánech města v roce 2013

21. Informace o plánu oprav a rekonstrukcí komunikací

22. Informace o čerpání mzdových prostředků

23. Správce bytové a nebytového fondu

24. Informace o činnosti na pozemcích par.č. 3189/43 a 3189/44 v kú Žalov

25. Informace o investičních plánech města Roztoky

26. Informace týkající se náplní práce vedoucích pracovníků MÚ za rok 2012

27. Informace týkající se platů, příplatků a odměn vedoucích zaměstnanců MÚ

28. Audit hospodaření města

29. Informace týkající se snížení mzdových prostředků pro MŠ

30. Informace týkající se komunikace v obytné zóně Na Panenské

31. Informace týkající se eAukce

32. Rekonstrukce budovy radnice 

33. Informace týkající se eAukce

34. Pěší cesta v ulici Ke Kocandě

35. ICT služby pro město Roztoky

36. Informace týkající se práce vedoucí OF, inventarizace

37. ZŠ Roztoky - architektonická studie

38. Zajištění služeb pro město Roztoky

39. Informace týkající se platu, příplatků a odměn vedoucích zaměstanců MÚ

40. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Roztoky - rok 2007, 2008, 2009

41. Informace o úrazech na chodnících

42. Zajištění služeb pro město Roztoky - doplnění

43. Informace týkající se výlepu plakátů pro volební strany

44. Informace týkající se platů, příplatků a odměn zaměstnanců MÚ

45. Žádost o zápisy z jednání SK, ŽP, RM a ZM

46. Územně plánovací informace - Obytný soubor Roztoky

47.Regulační plán Nádražní ulice

48. Informace o investičních plánech města v roce 2014

49. Stanoviska DOSS k vyhlášení stavební uzávěry - rok 2006

50. Zahájení prací na pořízení RP Panenská II a Tiché údolí

51. Návrh zadání RP Panenská - smlouva s Ing.arch.Durdíkem

52. Návrh zadání RP Tiché údolí - smlouva s Ing. arch.Durdíkem

53. Informace o VŘ na zpracovatele zadání RP Panenská II a Tiché údolí

54. Výše odměn ředitelů příspěvkových organizací v procentech za rok 2013 a kretéria odměňování

55. Petice v roce 2008 včetně odpovědí

56. Informace týkající se platů a odměn zaměstnanců MÚ říjen - prosinec 2013

57. Předložení dokumentů pro výběr zpracovatele RP Tiché údolí

58. RP Tiché údolí - smlouva s firmou IBA s.r.o.

59. Projednání návrhu RP Tiché údolí dne 28.4.2009

60. Zápis z veřejného projednání RP Tiché údolí 26.1.2010

61. RP - Tiché údolí - získání podkladů od MÚ Černošice a Povodí Vltavy s.p.

62. RP - Tiché údolí - vyjádření Vodoprávního úřadu MÚ Černošice

63. RP - Tiché údolí - informace o novém projednání 

64. Odpověď na stížnost Mgr. Bedrny ze dne 7.10.2010

65. Připomínky města Roztoky ke stavebnímu povolení - část oplocení Maxmiliánky, rok 2012

66. Informace o odvolání města Roztoky proti staveb. povolení oplocení Maxmiliánky ze dne 12.3.2012

67. Informace o změně č. 1 RP Tiché údolí

68. Informace o připomínkách města Roztoky - kolaudace oplocení Maxmiliánky

69. Nabídky - RP Tiché údolí

70. Návrh RP Tiché údolí

71. Připomínky účastníků veřejného projednání RP Tiché údolí ze dne 26.10.2010

72. Informace k zápisu z jednání stavební komise č. 3-2014

73. Odpověď na dopis AK Mgr. Michala Bedrny

74. Zákon a paragraf na základě kterého byla udělena výjimka z RP se stavbou RD

75. Smlouvy na svoz směsného a tříděného odpadu

76. Změna stavby RD č.p. 458

77. Přílohy ke smlouvě o dílo - RP Tiché údolí

78. Připomínky města k návrhu OOP - záplavové území Únětického potoka

79. Informace týkající se platů a odměn zaměstnanců leden - březen 2014

80. Závazky EKOSPOLU a.s.

81. Dotazník provozování vodovodů a kanalizací

82. PD - vyčištění a údržba nádrže v Tichém údolí

83. Informace k dostavbě západního jízdního pruhu ulice Jana Palacha

84. Schválené zadání RP Tiché údolí

85. Panenská II - Kolaudační rozhodnutí 

86. Stavební uzávěra v Tichém údolí

87. Režim výstavby v lokalitě Z1 (Maxmiliánka)

88. RP Tiché údolí – platnost dokumentů na úřední desce

89. Tiché údolí – rozhodnutí

90. Záplavové území Únětického potoka

91. Tiché údolí - platný režim výstavby

92. Informace týkající se kandidátních listin

93. Informace o veřejných službách v přepravě cestujících na území Roztok v roce 2014

94. Informace SÚ k domu č.p. 6 v Tichém údolí

95. Zřízení přechodu přes ulici Lidická Na Panenské

96. Náklady na provoz webu města

97. Informace o zahrádkářské kolonii - dlužné částky