Formuláře

Odbor financí

Odhlášení místního poplatku ze psů (DOC 24 KB)
Ohlášení poplatkové povinnosti pro cizince (DOCX 31 KB)
Ohlášení poplatku za odpad (DOCX 27 KB)
Oznámení nároku na osvobození od místního poplatku - pobyt mimo ČR (DOCX 29 KB)
Přihlášení k místnímu poplatku ze psů (DOC 50 KB)
Žádost o osvobození od místního poplatku (DOCX 28 KB)
Žádost o pronájem prodejního stánku a jiného vybavení (DOC 44 KB)
Žádost o udělení výjimky na pronájem prodejního stánku a jiného vybavení (DOC 43 KB)
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku (DOCX 26 KB)

Odbor Kancelář vedení města

Formulář placené inzerce do časopisu Odraz (DOC 54 KB)
Formulář řádkové inzerce v časopise Odraz (DOC 30 KB)
Výlep plakátů neplacený (DOC 32 KB)
Výlep plakátů placený (DOC 28 KB)

Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí

Doporučený obsah projektové domumentace pro získání stanoviska města (PDF 247 KB)
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny obce Roztoky (DOC 37 KB)
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny obce Roztoky (PDF 127 KB)
Připomínka k návrhu zadání územního plánu (DOC 34 KB)
Připomínka k návrhu zadání územního plánu (PDF 138 KB)
Žádost komplexní pozemkové úpravy Roztoky (DOC 26 KB)
Žádost komplexní pozemkové úpravy Žalov (DOC 26 KB)
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (DOC 25 KB)
Žádost o povolení záboru veřejného prostranství (DOC 34 KB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (DOC 40 KB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace včetně omezení obecného užívání uzavírkou a objížďkou (DOC 39 KB)
Žádost o umístění reklamního poutače na sloup VO (PDF 185 KB)
Žádost o vydání rybářského lístku (PDF 1.62 MB)
Žádost o vyhrazení parkování (DOC 40 KB)
Žádost o zařazení do seznamu adres - svoz biopopelnic (DOC 22 KB)
Žádost o zařazení do seznamu adres - svoz tříděného odpadu (PDF 43 KB)

Odbor Stavební úřad

01. Ohlášení dokončení stavby, prohlášení stavebníka, statistické údaje (PDF 200 KB)
02. Ohlášení odstranění stavby (PDF 221 KB)
03. Ohlášení změny stavby před jejím dokončením (PDF 288 KB)
04. Oznámení - stavební úpravy nebo udržovací práce (dříve oznámení o záměru) (PDF 40 KB)
05. Oznámení záměru (dříve územní souhlas) (PDF 290 KB)
06. Oznámení změny v užívání stavby (PDF 218 KB)
07. Oznámení - stavebního záměru - se záměrem certifikovaného inspektora (PDF 224 KB)
08. Společné oznámení záměru (dříve územní souhlas a ohlášení stavebního záměru) (PDF 375 KB)
09. Žádost o potvrzení neexistence stavby (PDF 52 KB)
10. Žádost o dodatečné povolení stavby (PDF 181 KB)
11. Žádost o kolaudaci stavby povolené před 1.1.2007 (PDF 270 KB)
12. Žádost o potvrzení existence stavby (PDF 48 KB)
13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby (PDF 388 KB)
14. Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu (PDF 155 KB)
15. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením (PDF 342 KB)
16. Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby (PDF 77 KB)
17. Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí (PDF 117 KB)
18. Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního, prohlášení stavebníka (PDF 165 KB)
19. Žádost o stavební povolení (PDF 230 KB)
20. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (PDF 459 KB)
21. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (PDF 220 KB)
22. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (PDF 313 KB)
23. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (PDF 445 KB)
24. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (PDF 305 KB)
25. Žádost o vydání společného povolení (ÚZ+STAPO) (PDF 415 KB)
26. Žádost o vydání závazného stanoviska - vedlejší stavby v působnosti obecného stavebního úřadu (PDF 230 KB)
27. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (PDF 223 KB)
28. Ohlášení stavby (PDF 351 KB)

Odbor vnitřních a sociálních věcí

Dotazník k uzavření manželství (DOC 60 KB)
Hlášení adresy pro doručování (PDF 21 KB)
Karta seniora (PDF 1.49 MB)
Občanské průkazy (PDF 300 KB)
Ohlášení úrazu vzniklého na pozemních komunikacích v majetku Města Roztoky (DOCX 17 KB)
Oznámení o uložení ostatků do hrobu (DOCX 15 KB)
Přihlášení k trvalému pobytu (PDF 202 KB)
Souhlas a poučení zvláštního příjemce (DOCX 31 KB)
Souhlas vlastníka se zřízením trvalého pobytu (DOC 31 KB)
Úhrada pečovatelských služeb (PDF 406 KB)
Vítání občánků (DOCX 17 KB)
Vyúčtování dotace na dopravu seniorů k lékaři (DOCX 101 KB)
Zavedení (změna, zrušení) adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (PDF 235 KB)
Žádost o jednorázový příspěvek z rozpočtu města (PDF 249 KB)
Žádost o poskytnutí pečovatelské služby (PDF 442 KB)
Žádost o povolení kulturní akce (PDF 124 KB)
Žádost o převod hrobového místa (PDF 139 KB)
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (PDF 188 KB)
Žádost o rozptyl zpopelněných ostatků (DOC 34 KB)
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR (PDF 240 KB)
Žádost o ustanovení zvláštním příjemcem důchodu (PDF 421 KB)
Žádost o zrušení trvalého pobytu (DOC 52 KB)