Pronájem prostor MÚ

Usnesení Rady města Roztoky č. 567-18/14 ze dne 29. 10. 2014:
 

RM v souladu s § 102 odst. (2) písmeno m) a § 39 zákona o obcích pověřuje tajemníka MÚ k uzavírání smluv na krátkodobý pronájem prostorů Městského úřadu k nekomerčním účelům podle těchto pravidel:

a) K pronájmu může dojít zpravidla mimo pracovní dobu úřadu a mimo dobu, kdy je daný prostor rezervován pro jiný účel. Výše nájemného je stanovena takto:

  • příspěvkové organizace města a politické subjekty zastoupené v zastupitelstva města 0 Kč/hod
  • neziskové organizace se sídlem na území města Roztoky 100 Kč/hod
  • ostatní nájemci 200 Kč/hod.
b) V odůvodněných případech (např. u akcí dobročinného charakteru) může tajemník MÚ placení nájemného prominout.