Územní plán Roztoky

Nový Územní plán města Roztoky zohledňuje aktuální stav využití správního území města a jeho rozvojové možnosti. Zajišťuje komplexní řešení účelného využití území města, s důrazem na kvalitní technickou občanskou městskou infrastrukturu. Díky novému územnímu plánu byly vytvořeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, jehož podstatou je vyvážený vztah mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel.

 

Textová část:
Územní plán Roztoky
Odůvodnění územního plánu Roztoky
 

 

Grafická část:
01 výkres základního členění území
02 hlavní výkres
03 výkres VPS VPO asanace
04 výkres koncepce dopravní infrastruktury
05 výkres koncepce uspořádání krajiny
06 výkres širších vztahů
07 koordinační výkres
08 koordinační výkres koncepce TI
09 výkres předpokládaných záborů PF

 

 

Změna č. 1 územního plánu Roztoky

Obsah změny č. 1
Veřejná vyhláška - návrh  pro veřejné řízení
 

Návrh změny č. 1 pro veřejné řízení:
00a Změna č.1 územního plánu - výrok
00b Změna č.1 územního plánu - odůvodnění
00c Změna č.1 územního plánu - text s vyznačením změn
01 Změna č.1 Výkres základního členění území
02 Změna č.1 Hlavní výkres
03 Změna č.1 Výkres VPS VPO
06 Změna č.1 Výkres širších vztahů
07 Změna č.1 Koordinační výkres
09 Změna č.1 Výkres předpokládaných záborů PF