Jak se zachovat v krizových situacích

 

 

Při povodni

Průběžně sledovat vývoj situace, informace o vyhlášených stupních pohotovosti získáte ze sdělovacích prostředků, od orgánu obce nebo státní správy.

I. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI

o tomto stupni jsou orgány samosprávy informovány cestou okresního úřadu

II. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI

je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření

III. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ

realizace plánovaných opatření ke snížení ohrožení životů a majetku

 • odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
 • odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata
 • uzavřít hlavní přívod plynu a elektřiny
 • přemístit majetek do prostor, které nejsou ohroženy
 • uposlechnout pokynů orgánu obce

Při zátopové vlně

 • tato situace může vzniknout v důsledku narušení nebo rozrušení vodních přehrad na řece Vltavě
 • informace o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místa soustředění obyvatel získáte u příslušného obecního úřadu
 • opustit včas ohrožený prostor za dodržení zásad pro evakuaci obyvatel
 • důsledně dbát pokynů orgánů obce

Kontakty

MÚ Roztoky - odbor životního prostředí tel: 220 400 264, 
Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150
Sbor dobrovolných hasičů - 607 843 815, Povodí Vltavy - tel: 602 449 876, 257 329 425

Více informací na webových stránkách MV ČR Občan v mimořádných situacích

Při úniku nebezpečné látky

V takovéto mimořádné situaci bude vyhlášen signál KATASTROFA pomocí sirén nebo jinými dostupnými prostředky.

Poplach vyhlašuje

 • původce mimořádné situace
 • obec v rámci svého katastru
 • krajský úřad podle charakteru a rozsahu nebezpečí plošně v ohroženém území

Pokyny pro občana v zástavbě

 • vraťte se okamžitě domů nebo vstupte do nejbližšího domu,
  který pro vás vytváří důležitou ochranu
 • pokud je to možné, tak se zdržujte v prostorách na odvrácené straně
  od zdroje úniku
 • nemá-li místnost přívod vody, přineste ji ve vhodné nádobě
  zhruba v množství 3 - 5 litrů
 • zavřete dveře, okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou
 • zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory
  do doby vydání pokynu k jejich opuštění
 • pokud je možnost naslouchejte rozhlasu, televizi
 • v případě průniku škodliviny do místnosti, přitiskněte si navlhčené tampony nebo kapesník k ústům a nosu, přes tento jednoduchý filtr zvolna dýchejte

Konec POPLACHU bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky

 • vyvětrejte úkrytové prostory

Pokyny pro občany v nezastavěném prostoru

 • ve volném prostoru, kde není možnost využít izolačních vlastností staveb se snažte opustit ohrožené území kolmo na směr přízemního větru

Konec POPLACHU bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky

 • dále se řiďte pokyny orgánu obce nebo záchranných složek
 • nechte se odborně vyšetřit lékařem i když si myslíte, že u Vás nedošlo k poškození zdraví

Kontakty

MÚ Roztoky - odbor životního prostředí tel: 220 400 264, 
Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150
Sbor dobrovolných hasičů - tel: 607 843 815, Povodí Vltavy - tel: 602 449 876, 257 329 425

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz

 

Při dopravní nehodě

zabezpečit jakýmkoliv způsobem předání informace kterékoliv složce integrovaného záchranného systému. Využijte telefonu (známá tísňová čísla 158, 155, 150), prostřednictvím vzkazu po jiné osobě nebo pomocí rádiového spojení občanského pásma, CB radiostanice 9 kanál, který je trvale monitorován u operačního a informačního střediska (OPIS) HZS.

Hlášení o nehodě by mělo obsahovat tyto informace:

 • místo nehody (orientační body místa)
 • zda došlo k újmě na zdraví (pravděpodobný počet raněných, případně počet usmrcených)
 • zda v důsledku nehody nedochází k úniku ropných látek
 • zda je přepravní prostředek označen oranžovou tabulí nebo jinou výstražnou značkou
 • kdo nehodu oznamuje
 • případně další podrobnosti
 • poskytněte podle svých schopností první pomoc
 • zabraňte podle možnosti dalšímu rozšíření nehody jinými účastníky provozu
 • dle možnosti zabraňte úniku ropných látek
 • v případě přepravy nebezpečných látek se k havarovanému prostředku nepřibližujte! Snažte se přečíst o jakou látku jde nebo přečíst čísla v oranžové obdélníkové tabulce. Tato čísla uveďte v hlášení o nehodě
 • vyčkejte do příjezdu policie a záchranných složek

Kontakty

Policie ČR Libčice nad Vltavou - tel. 233 930 788-9, 
tísňová linka: 158
Městská policie Roztoky - tel: 220 910 468, 602 666 458, 
tísňová linka: 156

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz

 

Při epidemiích a nákazách

důsledné dodržování osobní hygieny

 • v případě onemocnění nebo podezření na infekční onemocnění vyhledejte ihned pomoc u orgánů zdravotnické, hygienické nebo veterinární služby

Původci infekčních onemocnění získali po dobu svého několik miliónů let trvajícího vývoje vlastnosti parazitů lidí a zvířat. V jejich organismech nalézají zárodky vhodné podmínky pro rozmnožování. Člověka nebo zvíře, ve kterém se původci nákaz zdržují, rozmnožují nebo z něj vylučují nazýváme v přirozených podmínkách zdrojem nákazy. Zdrojem nákazy je tedy infikovaný člověk nebo zvíře (akutně nemocný, skrytě nemocný, v rekonvalescenci či nosič choroboplodných zárodků). Proces šíření nákazy pokračuje přenosem choroboplodných zárodků ze zdroje na vnímavého jedince. Přenos nakažlivých onemocnění může být přímý (přímým stykem) např. u pohlavních nákaz vč. AIDS, zvláštním příkladem přímého přenosu je poranění zvířetem (např. vzteklina) a přenos z matky na plod (např. AIDS, toxoplasmóza apod.), nebo nepřímý:

 • znečištěnými předměty (nádobí, kapesníky, prádlo apod.
 • vzduchem - vdechnutím a proniknutí mikrobů na sliznici a kůži (např. chřipkové onemocnění, meningokoková meningitida t. j. nejzávažnější hnisavý zánět mozku apod.)
 • požitím potravin a vody s choroboplodnými zárodky (např. salmonelózy a některé ostatní střevní nákazy, žloutenka typu A apod.)
 • přisátím infikovaného klíštěte nebo bodnutím infikovaným hmyzem (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza apod.)

Vnímavý jedinec je třetím a posledním článkem epidemického procesu. Na vnímavosti člověka závisí, zda u něj onemocnění proběhne akutně nebo skrytě. Vnímavost je protikladem imunity - odolnosti.

Protože každý výskyt infekčního onemocnění předpokládá přítomnost zdroje nákazy a její přenos na vnímavé obyvatelstvo, je boj proti každé infekční nákaze zaměřen na:

 • izolaci nemocných nebo nosičů
 • účinnou léčbu nemocných
 • vyhledávání kontaktů a dalších možných zdrojů nákazy
 • karanténu osob podezřelých z nákazy včetně zvýšeného zdrav. dozoru lékařem
 • vyhubení zvířecích zdrojů nákazy

Přenos nákazy lze znemožnit nebo omezit dodržováním základních hygienických zásad, desinfekcí, příp.dezinsekcí a deratizací v ohnisku nákazy. Vnímavého jedince lze zbavit vnímavosti očkováním, eventuálně profylaktickým podáváním preparátů (léků) osobám podezřelým z nákazy.

Kontakty

Krajská hygienická stanice - tel: 234 118 215 (Praha 2), územní pracoviště Kladno 312 292 019
Rychlá záchranná zdravotní služba tel. 155
Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150
Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz

 

Při požáru

 • vyhlásit POŽÁRNÍ POPLACH zvoláním "HOŘÍ !", informovat hasičský záchranný sbor na telefon 150, nebo příslušnou ohlašovnu požárů
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení
 • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud!
 • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte!
 • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
 • z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
 • nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
 • do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
 • pamatujte, že záleží na každém jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem je mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů
druh vhodný na nevhodný na poznámka
VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ Pevných látek - dřevo, papír, seno, sláma, textil Hořlavých kapal. benzín, nátěrové hmoty, nafta, ředidla Nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem
PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Pevných látek - dřevo, papír, seno, sláma, textil, plasty Polárních kapal. aceton, alkoholy, líh, étery Nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem, k hašení lehkých kovů
PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Pevných látek - (dřevo apod.), hořlavých kapal. plynů a el. zařízení Hořlav. prachů, hašení jemné mechaniky a točivých strojů Nepoužívat na lehké kovy, (hliník. sl. hořčíkové slitiny)
HALONOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Hořlavé kapaliny el. zařízení pod proudem počítačové techniky Požáru pevných látek, nesmí se používat k hasení požárů leh. kovů V uzavřených prostorech možnost vzniku toxických plynů
SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Hořlavé kapaliny, hořlavé plyny a el. zařízení pod proudem Rozvířitelné látky - piliny, hoblovačky, cukr, mouka apod. Nebezpečí vzniku omrzlin

Kontakty

Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150
Sbor dobrovolných hasičů - tel: 607 843 815
Rychlá záchranná zdravotní služba tel. 155

 

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz

Při evakuaci

Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude zajištěna ochrana osob v místech jejich pobytu jiným způsobem.

Evakuaci vyhlašují

 • v místě zásahu vedoucí záchranné složky integrovaného záchranného systému, organizace apod. Hasičský záchranný sbor tel: 950 846 011, 602 170 150
 • v obci orgán samosprávy (Informace: MÚ Roztoky - starosta 220 400 212, místostarosta 220 400 213 / 725 021 475, odbor životního prostředí tel: 220 400 264)
 • pro území více obcí hejtman krajského úřadu

Důvodem pro vyhlášení evakuace může být

 • nebezpečí zamoření chemickými látkami
 • povodeň nebo zátopová vlna
 • požár
 • hrozící výbuch
 • stavební narušení objektu apod

Podle okolností i důvodů k evakuaci budou rozdílné časové možnosti a materiální prostředky k jejímu provedení.

Po vyhlášení evakuace

 • zachovejte klid a rozvahu
 • přesvědčte se zda i vaši sousedé o tomto opatření vědí
 • připravte si nejnutnější věci (doklady, cennosti, léky apod.)
 • podle časových možností zabezpečte zvířectvo, majetek a sledujte další pokyny, informace ve sdělovacích prostředcích, místním rozhlase apod.
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech a podobně
 • před opuštěním objektu uzavřete hlavní přívod vody, plynu a vypněte elektrický proud
 • opusťte s připravenými věcmi místo pobytu
 • svým přístupem buďte nápomocni k hladkému průběhu evakuace
 • dodržujte pokyny pracovníků samosprávy, složek integrovaného záchranného systému a orgánu státní správy
 • zabraňte panice

Jednejte lidsky! Přesvědčte se, zda ve vaší blízkosti nejsou ohroženi lidé staří, nemocní, neschopni pohybu. Postarejte se o děti bez dozoru! Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz