Odbor vnitřních a sociálních věcí

Oznámení:

Matrika MÚ Roztoky žádá občany Roztok, kteří mají zájem o blahopřání ze strany MÚ Roztoky ke svému (nebo svých příbuzných) životnímu jubileu - zlatá a diamantová svatba (50 a 60 let společného života), aby informovali matriku MÚ Roztoky s předstihem. Tel.: 220 400 226, e-mail: korunkova@roztoky.cz
Děkujeme za pochopení.
Ing. Mgr. Ivana Korunková - matrikářka

 

Vítání občánků 
Předpoklady pro přihlášení
Předpokladem pro přihlášení Vašeho dítěte je jeho trvalý pobyt v územním obvodu Města Roztoky a věk do 1 roku dítěte. Vítání občánků se koná pravidelně 2x do roka a zúčastní se ho všechny přihlášené děti v pořadí dle data narození.
Způsob vyrozumění o konání obřadu
Oznámení o konání obřadu a možnosti přihlášení dítěte vycházejí v měsíčníku ODRAZ a na webových stránkách města www.roztoky.cz
Po přihlášení Vám zašleme pozvánku na obřad poštou, nejpozději 10 dní před jeho konáním. Pokud se obřadu z jakéhokoliv důvodu nezúčastníte, oznamte nám to, prosím, včas.
Místo konání
Vítání občánků se koná v zasedací místnosti Městského úřadu v Roztokách, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky.
Kontakt matrikářka: Ivana Korunková, tel.: 220 400 226, e-mail: 
korunkova@roztoky.cz
formulář zde

 

Kde hlásit ztrátu, nebo odcizení OP
Od 1.8.2021 již není možné hlásit ztrátu dokladů na MÚ Roztoky. Městský úřad již nesmí sepsat záznam o ztrátě, ani doklady zneplatnit.
Občan, který doklady ztratil musí hlásit ztrátu na služebnách Policie České republiky, nebo úřadech s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že ne všechny služebny Policie o této změně ví a jsou na ni připraveny, doporučujeme obracet se přímo na MÚ Černošice, případně Úřad městské části Prahy 6 a při zjištění ztráty si rovnou požádat o doklady nové.

Telefonní kontakt na MÚ Černošice: 221 982 436 Lenka Riegrová

 

 Formuláře

MATRIKA:

Dotazník k uzavření manželství
Vítání občánků
Ohlášení hazardní hry


EVIDENCE OBYVATEL:

Přihlášení k trvalému pobytu
Souhlas vlastníka se zřízením trvalého pobytu
Přihlášení k trvalému pobytu po ukončeném pobytu v cizině
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR
Hlášení adresy pro doručování


SPRÁVA HŘBITOVA:

Žádost o převod hrobového místa
Oznámení o uložení ostatků na hřbitově


SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ:

Žádost o jednorázový příspěvek z rozpočtu města
Žádost o ustanovení zvláštním příjemcem důchodu
Vyjádření lékaře - zvláštní příjemce důchodu
Pravidla pro přidělení sociálního bytu
Kriteria pro výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu
Žádost o přidělení sociálního bytu
Žádost o přidělení bytu v DPS
Vyjádření ošetřujícího lékaře (k žádosti o přidělení bytu v DPS)
Žádost o poskytnutí pečovatelské služby
Úhrady úkonů za pečovatelské služby platné od 1.1.2020
Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby
Vyúčtování dotace na dopravu seniorů k lékaři
Karta seniora


VEDOUCÍ ODBORU:

Žádost o povolení kulturní akce
Žádost o přidělení čísla popisného /evidenčního/ pro stavbu
Žádost o grant
Žádost o programovou dotaci

Žádost o individuální dotaci
Žádost o programovou dotaci na podporu víkendových pronájmů prostor ZŠZB Roztoky
Žádost o zrušení trvalého pobytu
Ohlášení úrazu

 

Řád veřejného pohřebiště

Kalkulace nákladů 2020

Řád veřejného pohřebiště

Provozní řád kolumbária

Provozní řád rozptylové loučky

Seniorská karta - seniorská obálka

pravidla pro vyplnění zde (formulář zde)
Formulář též obdržíte v podatelně MÚ Roztoky spolu s klipem (kolíčkem)

Příspěvek seniorům nad 65 let a občanům s průkazem ZTP na dopravu k lékaři

zde

Sociální služby města Roztoky

Jejich zřizovatelem je Město Roztoky.
Pečovatelská služba sídlí v Domě s pečovatelskou službou na adrese:
Nám. 5.května 27, 252 63 Roztoky
Telefon: 220 912 092, terénní služby – paní Pencová 739 219 801
 
Sociálními službami se rozumí
  • všechny služby krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení kvality života,
  • jsou definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pečovatelská služba - veřejný závazek

Pečovatelská služba je v našem městě poskytována seniorům a zdravotně postiženým občanům.
Nabídka pomoci pro osamělé a potřebné

Pečovatelská služba

poskytovaná občanům, kteří mají sníženu soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jedná se o tyto služby:
  • poskytování základní hygienické péče (koupání). Služba je poskytována v domácnostech seniorů či zdravotně postižených, ale i ve středisku osobní hygieny  v DPS, kdy klienta přivezeme i odvezeme zpět domů,
  • pomoc při zajištění, přípravě a podávání stravy (rozvoz obědů),
  • pomoc při údržbě domácnosti – běžný úklid a mytí oken,
  • nákupy a různé pochůzky,
  • praní ložního i osobního prádla
  • žehlení (mandlování) ložního i osobního prádla
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ve středisku osobní hygieny v DPS je seniorům a zdravotně postiženým občanům poskytována rovněž pedikura. Službu lze po předchozí domluvě seniorům či zdravotně postiženým občanům, kteří jsou hůře pohybliví, zajistit i v jejich domově. Pečovatelská služba je poskytována na základě sepsané smlouvy a za úhradu dle platného ceníku pečovatelské služby Roztoky. Lze ji sjednat na Oddělení sociálním a DPS OVSV či přímo u pečovatelek v DPS

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby
Úhrady úkonů za pečovatelské služby platné od 1.1.2020
Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

 

Dům s pečovatelskou službou

Žádosti o umístění do DPS lze podat na Oddělení sociálním a DPS OVSV v Jungmannově ulici, čp. 1020.

 

Informace: paní Lukášová tel.: 220 400 229, lukasova@roztoky.cz

Více informací o Domu s pečovatelskou službou naleznete na vlastní stránce.

Žádost o přidělení bytu v DPS
Vyjádření ošetřujícího lékaře

 

Zdravotnická péče

Domácí zdravotnická péče

Domácí zdravotnickou péči poskytuje v našem městě organizace Home Care Services & Supplies  pobočka pro Středočeský kraj

Adresa: 272 01 Kladno, Huťská 211
Telefon: 777 724 519 – pí. Sekaninová

Péče je poskytována přímo v domácnostech občanů kvalifikovanými zdravotními sestrami pod dohledem praktického lékaře nemocného. Před zahájením domácí zdravotní péče je třeba doporučení praktického lékaře nemocného. Péči lze objednat telefonicky u pí. Sekaninové, která  podá veškeré informace potřebné pro zahájení péče. Tato zdravotnická péče je určena všem věkovým kategoriím nemocných občanů, tedy nejen seniorům. Zdravotní sestry zvládají i náročnou specializovanou zdravotní péči. Péče zdravotní sestry je hrazena ze zdravotního pojištění.

Home Care Sevices & Supplies má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami – Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

 

Domovy důchodců

V domě s pečovatelskou službou je 26 bytů pro soběstačné seniory od 65 let věku. Pro seniory, kteří již potřebují celodenní zdravotní a sociální péči však naše město žádné zařízení nemá. Proto jsme připravili přehled domovů pro seniory ve Středočeském kraji, kde by tito mohli najít útočiště.

 

Instituce v sociální oblasti

V přehledu institucí ze sociální oblasti naleznete kontakt na úřad práce, dávky sociální pomoci, služby pro zdravotně postižené, sociálně právní ochranu dětí, OSSZ Praha-západ a další.

 

Sociální bydlení

Pravidla pro přidělení sociálního bytu
Kriteria pro výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu
Žádost o přidělení sociálního bytu

 

Strategický plán prevence kriminality