Povodně 2002

Starý podjezd pod tratí proti roztocké penicilínce (nyní ICN CR) i nový, zbudovaný pro připravovanou přeložku silnice od Prahy, nesou na betonových překladech pod kolejištěm vročení 2002. Cifry vyražené v betonu nám budou nesmazatelně připomínat léto roku 2002, kdy Velká řeka vystoupila z břehů, po své trase od Šumavy až po soutok s Labem a dál, přes hranice Čech až k Severnímu moři, zaplavila desetitisíce domů, servala stovky mostů a zanechala za sebou miliardové škody i několik zmařených lidských životů.
S odstupem několika měsíců se už i my, kteří jsme povodně zažili, zdráháme uvěřit, že k číslicím 2002 na betonových překladech těsně pod železniční tratí, která ční šest či sedm metrů vysoko nad normální hladinou, se sápaly rozbouřené vody. A tak jsme se rozhodli zachytit události srpna roku 2002 ještě jednou, pro připomenutí nám i těm, kteří přijdou po nás a kteří, doufejme, podobnou katastrofu nezažijí.

Většina textů jsou autentické záznamy z povodňových dní, které byly otištěny v časopise Odraz v čísle 9/2002. Do základní kroniky (Třináct dnů potopy) byly vsunuty reportážní pasáže přímo ze záchranných prací (kurzívou). Texty byly jen mírně kráceny o některé popisné pasáže a odbočky, které se příliš těsně vázaly k okamžité situaci a pro nezasvěcené by vyžadovaly podrobnější vysvětlení.

Autory textů jsou Jaroslav Huk (úvod, Třináct dnů potopy) a Roman Dědič (reportážní vsuvky v kronice). Fotografie pořídil Roman Dědič.


TŘINÁCT DNŮ POTOPY
Kronika nejdůležitějších událostí


Neděle 11.8.
V platnosti je stále II. stupeň povodňové aktivity, který byl ve městě i v ICN vyhlášen už 8.8., a v plném chodu jsou protipovodňová opatření v ICN a na městské čistírně odpadních vod.
Nová vlna dešťů v jižní polovině Čech začala opět zvedat průtok Vltavy a večer ve 22 hodin byla odkloněna autobusová doprava od Sedlce do Roztok.
Podle vyjádření Povodí Vltavy neměl do rána průtok přesáhnout 1500 m3/s a překonat tak stav z 9.8. letošního roku, kdy se Vltavou valilo asi 1800 m3/s, tedy více než při poslední velké vodě v roce 1981. Stav Vltavy byl pravidelně kontrolován v ICN a v prostoru Braunerova mlýna.

Pondělí 12.8.
Ráno odhadl jezný v Roztokách pan Beran, že průtok řekou vzroste na 2600 m3/s a dále může stoupat podle množství srážek v povodí Vltavy.
V 10 hodin se na radnici města a v ICN scházejí povodňové komise a vyhlašují III. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení.
V 10.30 se ICN rozhoduje rozběhnout evakuační plán. Připravuje se na ukončení a zajištění výroby a surovin, konečných výrobků, počítačů, dopravních prostředků atd.
Technické služby společně s vedoucím odboru správy a rozvoje města Romanem Dědičem začínají stavět protipovodňové zábrany u zámečku. Protipovodňové pytle a plničku dodala ICN.

Situace se dramaticky mění, když přijíždí ze Šumavy technik Povodí Vltavy. Na rozdíl od zpráv médií nemluví od dvaceti nebo padesátileté vodě, ale sděluje nejskeptičtější prognózy. Za obrovských problémů a za pomoci hasičů utěsňujeme v podjezdu pod tratí před zámkem přítok kanalizace z města, což je první krok na záchranu objektů za povodňovým valem. V 11.00 začínáme stavět uzávěru do zámečku. Poprvé od padesátých let, kdy byl vybudován protipovodňový val chránící ulici Vltavská, ICN, městskou čistírnu a roztocký zámek. Za pomoci prvních dobrovolníků stavíme hráz z klád a pytlů s pískem až 23 hodin.

Na radnici byla vyhlášena pohotovost a svolána porada vedení. MÚ začíná prověřovat možnosti ubytování, dopravy a zásobování pro občany, které by bylo nutno případně přesídlit. Odvolává také některé pracovníky z dovolené.
Sledování hladiny Vltavy bylo rozšířeno také na ústí Žalovského potoka. Je zajištěno protipovodňové šoupě na městské čistírně a připravena uzávěra kanalizace nátoku z města na městskou čistírnu.
V 17 hodin se sešla mimořádně rada města. Situace byla označena za natolik vážnou, že vyžaduje nepřetržité sledování a urychlení příprav na možnou evakuaci obyvatel.
Během jednání RM se dostavil přednosta Okresního úřadu pan Rovenský. Vzal na vědomí požadavky města v případě krizové situace (náhradní zdroj elektřiny pro nemocnici, pokrývky pro evakuované osoby), vyloučil však, že by průtok Vltavy měl přesáhnout 2600 m3/s.
RM vzala na vědomí rozhodnutí povodňové komise o rozdělení služeb, které budou v nočních hodinách na radnici zajišťovat kontakt a pomoc. Služba by při zvýšení průtoku nad 2000 m3/s ihned informovala starostu. Služby byly udržovány po celou dobu povodní a až do 20.8. se v tříhodinových intervalech od 22 hodin do 7 ráno střídali na radnici na telefonní lince 20 400 214 vedoucí stavebního úřadu Milan Veselý, radní Jaroslav Huk a místostarosta Petr Tříska.
Městská policie byla uvedena do stavu pohotovosti.
V terénu pracují po celou noc desítky dobrovolníků, celé osazenstvo Technických služeb, řada pracovníků městského úřadu. Rostou protipovodňové hráze z pytlů s pískem.

Úterý 13.8.
Od 4 hodin byla postupně odstavována výroba ICN - zaplavovaly se studně na chladící vody. Město je s vedením ICN v neustálém kontaktu.
Průtok Vltavy stále sílil a poprvé se objevily "oficiálně" úvahy o stoleté vodě.
Objekt zámku chrání zábrana ve vchodu. Okresní povodňová komise po urgencích městského úřadu dodala dostatek pytlů a pět nákladních aut písku, desítky dobrovolníků z Roztok i zcela náhodných návštěvníků pomáhaly plnit a pytle byly rozváženy po městě.
Občanům s trvalým bydlištěm v Tichém údolí byl povolen vjezd podle potoka od Únětic.
Dopoledne byla přerušena vlaková doprava, poslední souprav zůstala pak v roztockém nádraží po celou dobu povodní.
Podle povodňového plánu a v závislosti na rostoucím průtoku Vltavy jsou postupně upozorňováni a následně evakuováni nejvíce ohrožení obyvatelé (z Tichého údolí, z ulice Za Potokem, od plavebních komor, z Vltavské a Nádražní ulice). Někteří z nich uposlechli upozornění, v jiných případech byla nutná při vystěhování asistence policie. Část ohrožených si zajistila přechodné ubytování u svých příbuzných, přátel apod., ostatní byli ubytováni v základní škole, kde bylo zajištěno jejich stravování, lůžka atd.
ICN byla evakuována, ponecháni pouze pracovníci zabezpečující protipovodňovou službu (čerpání, obsluhu vlastních zdrojů energie a vedení).
Do plné pohotovosti byl uveden také městský úřad. Přestalo existovat dělení na "dny pro veřejnost" a ostatní. Byla zavedena 24hodinová informační služba ke zprostředkování okamžité pomoci.
V průběhu noci byl vypojen v celém městě elektrický proud.
Asi ve 22.30 hod přetekla hráz centrální pražské čistírny a Vltava se začala měnit ve stoku.
Záhy poté překročil průtok všechny dosavadní rekordy Vltavy od roku 1800. K půlnoci je odhadován na 4700 m3/s.

K večeru začíná být situace kritická. Na povodňovém valu stojí dvě skupinky lidí - jedna z ICN, druhá ze zástupců města a Provaku - a počítají schody, které zbývají do přelití hráze. Po řece proplouvá asi dvacet chat, některé se s praskotem rozbíjejí o ostrov proti ICN, další odplouvají neznámo kam. Obě skupinky se spojují v jeden tým. Voda je na čtvrtém schodě (asi 60 cm od přelití) a vedení ICN podle vnitřních předpisů vážně zvažuje, že bude zastaveno čerpání a zahájena evakuace zbývajících osob z areálu. Podaří se nám přemluvit vedení ICN k boji do posledního centimetru hráze.
Kolem půlnoci je poslední porada na vrátnici ICN. Voda z průsaků se blíží k rozvodně, jsou nastartovány dieselagregáty. Po pár minutách slyšíme z Vltavské ulice zlověstný hukot. Z poloviny ulice - dál nás voda nepustí - vidíme vodopád přelévající se přes betonovou zeď. Stále se ale nevzdáváme, chceme čerpat, byť s částečným zatopením areálu.
Poté vylézáme na trať, dráha mezitím zhasíná osvětlení a my silnou baterkou svítíme na vodopád. Když paprsek světla protne ulici stoupající ke koruně hráze, vidíme, že je konec. Ulicí se valí peřeje. Rychle se vracíme na vrátnici ICN. Svoláváme všechny pracovníky, zvláště z městské čistírny, kteří to mají nejdále. Když jsou všichni za posledního světla na vrátnici pohromadě, strojníci vypínají diesely a vodou se brodí ven. Zamykáme s přesvědčením, že jsme udělali maximum.


Středa 14.8.
Hráz kolem ICN, zámečku, čistíren, a Vltavské a další protipovodňová opatření splnila svou roli a plánovanou stoletou vodu udržela (dokonce podstatně více než stoletou vodu, jejíž průtok byl plánován na cca 4050 m3/s). Po půlnoci se však vlna převalila již přes hráz a prostor ICN musel být urychleně opuštěn. Zaplaven byl také objekt zámku, Vltavské ulice, a obou čistíren - ICN i městské. V nejhlubších místech areálu ICN bylo až 8 metrů vody. Příval smetl chaty k žalovské zastávce, voda vnikla hluboko proti Únětickému potoku do Tichého údolí až na nemocnici, do Riegrovy ulice, k Bělině atd.
V noci (01.30) se na radnici dostavila hlídka PČR a ohlásila únik podezřelých látek z ICN. Na místo se ihned dostavil místostarosta Tříska, který povolal ředitele ICN a hygienické záchranné služby. HZS oficiálně prohlašuje, že sanace není třeba. Ráno byl dohodnut postup s okresním hygienikem, jak věc přešetřit (odebrání a stanovení vzorků ovzduší a vody) a byla informována Česká inspekce životního prostředí. Občané z prostoru Čakova si právem stěžovali na silný zápach, dráždící oči a sliznice. Jim i dalším ohroženým je nabídnuto ubytování v základní škole, ve skautské osadě a ubytovně.
Město jednalo se správou letiště o omezení odtoku z nádrží do Únětického potoka, aby se ještě více nezhoršoval stav v Tichém údolí.

Téměř celý den zásobujeme nemocnici pytli s pískem a potravinami flotilou vlečných člunů. Vzestup hladiny je tak intenzivní, že nakonec přece jen dojde k zaplavení suterénu a kotelny průsaky.
Současně zachraňujeme společně s pracovníky Středočeského muzea cennou dokumentaci z Braunerova mlýna, kam je přístup už jen z lodí oknem ve druhém patře.
V 18.00 dosáhla voda maxima k vjezdu do hotelu Alexandra.
Krátce předtím se v oblasti Potoků ukryly pod hladinou i koleje železniční trati

Čtvrtek 15.8.
Konečně přestalo v Čechách pršet. Kulminace řeky nastala až odpoledne při průtoku, který byl odhadován na asi 5500 m3/s. Hladina řeky byla více než metr nad hrází "stoleté" vody a dosahovala až na kolejiště trati (v prostoru Potoků koleje dokonce voda zaplavila). V Tichém údolí se postup vody zastavil až před vinným sklípkem, zaplaven byl i suterén nemocnice. V Potocích se domky udržely nad vodou, v Žalově brala povodeň všechno za tratí.
V městském úřadě byl instalován náhradní zdroj elektrické energie, dodávky proudu však byly již ve velké části města obnoveny. Bez proudu zůstal nadále Čakov, domky za tratí, několik objektů K Zastávce v Žalově a Tiché údolí.
Zajištěn a pravidelně zásobován naftou a pravidelně zásobován naftou byl také náhradní zdroj proudu pro nemocnici.
V Tichém údolí došlo k ekologické havárii (únik nafty z nádrže, skvrna se rozlila po pozemcích). Ihned byla povolána inspekce ČIŽP, zjištěn důvod i původce. HZS Středočeského kraje zajistila odběr vzorků z této havárie i vzorků vody a ovzduší kolem ICN. V Tichém údolí provedla základní sanaci.
Správa letiště nadále blokovala větší odtok vody do Únětického potoka, nebezpečí přívalu potokem však vzhledem ke skončení deště pominulo.
ČT odvysílala reportáž, v níž byla nejen zkomolena jména starosty a zástupců Provaku, ale také tendenčně vyložena situace v ICN a okolí. ICN reagovala ihned prohlášením pro ČTK.
Večer zjištěn propad půdy ve dvoře objektu čp. 21, místo bylo prozatím chráněno zábranou instalovanou městskou policií.

Pátek 16.8.
Hladina řeky klesla do rána asi o metr, během dne pokračoval další výrazný pokles. Objevila se opět hráz, která byla následně po zatopení částečně poškozena (koruna hráze v úseku cca 30 metrů). Voda začala ustupovat z ulic a někteří majitelé se - s dokladem z MÚ, že jsou majiteli - mohli vrátit a začít s vyklízením objektů.
Výsledky prvních testů vzorků vzduchu z ICN ukázaly, že vzduch kolem ICN neobsahuje žádné prudce jedovaté látky. Pokračují však stížnosti občanů na zápach a večer se objevuje další podezření (zdravotní potíže dvou členů Policie ČR), byl proto proveden také odběr nových vzorků vody z nátoku i odtoku řeky do ICN. V areálu ICN však stále přežívá značné množství ryb.
ČIŽP rozhodla o způsobu dekontaminace ropné havárie v Tichém údolí a specializovaná firma Dekonta začala se sanačními pracemi.
Policii ČR vystřídalo 12 příslušníků AČR s úkolem především chránit objekt ICN.
Na pomoc občanům se začali hlásit dobrovolníci, a to jak jednotlivci, tak i firmy. Všechny technické operace (statické posudky, vysoušení, čerpání vody ze soukromých objektů apod.) bere na sebe organizačně i finančně město. Bylo zřízeno i "roztocké" konto České spořitelny a první občané přispívají finančními dary.
Městský úřad oznámil občanům, že bude fungovat i o víkendu.
Vedoucí školní jídelny převzal na pokyn městského úřadu stravování pracovních týmů nasazených na likvidaci povodní.
Bylo rozhodnuto o mimořádném jednání městského zastupitelstva v neděli v 11.30.

Sobota 17.8.
Hladina vody rapidně klesla (celkem asi o 4 metry) a otevřel se tak vstup téměř do všech domů s výjimkou Braunerova mlýna a domů v Riegrově ulici. Výrazně se oteplilo a objekty začaly osychat.
Česká inspekce životního prostředí rozhodla o dalším postupu u ICN - zčerpat vodu a kal odvézt na skládku.
Občané byli také zásobováni čistícími a hygienickými prostředky pomocí letáků roznášených na veřejné desky a do schránek byli informováni o důležitých kontaktech, možnostech právní pomoci, pojištění, o tom, jak nakládat s kontaminovanými potravinami, vodou apod.).
Velmi rychle byly provedeny statické kontroly většiny budov. Z většiny domů byla odsáta také voda ze sklepů a přízemí, nebylo to možné provést jen u dosud zaplavených domů a dále u těch, kde hrozilo poškození sesuvem zdí (čp. 21 a penzion manželů Sodomových). Problematický zůstal celý prostor parkoviště, kde se objevují trhliny a díry v podzemí.
Většina evakuovaných osob se již vrátila domů, anebo našla ubytování u svých příbuzných, známých apod.
Odpoledne byly zajištěny výkonné vysoušeče a čerpadla a zahájeno čerpání vody z již uzavřeného bazénu kolem ICN.
Večer opustila bez udání důvodu město posádka Armády ČR, starosta urychleně dojednal náhradní ostrahu Policií ČR.

Neděle 18.8.
Na 11.30 bylo svoláno mimořádné jednání ZM. Sešlo se 15 zastupitelů, části jednání byli přítomni také představitelé hasičů, HZS a ředitel výrobního závodu ICN CR Stanislav Růžička.
ZM rozhodlo, že pro bezprostřední pomoc občanům přímo postiženým povodní bude vyčleněno 700 tisíc korun ze sociální kapitoly rozpočtu. Každá domácnost, jejíž byt byl vyplaven, dostane 10 tisíc korun ihned, o přidělení další pomoci rozhodne na základě zplnomocnění zastupitelstvem RM.
ZM uložilo městskému úřadu, aby ihned po vyčíslení škod na ČOV usiloval o získání prostředků z fondů EU na ekologii.
Profesionálním záchranářům a osobám dlouhodobě pomáhajícím při likvidaci záplav město zajistí a bude financovat očkování proti hepatitidě typu A.
ZM dále pověřilo své členy Boloňského, Drdu a Huka, aby o nejnovějších událostech a opatřeních průběžně informovali občany města prostřednictvím letáku (Radnice informuje), jehož tisk a distribuce budou hrazeny z prostředků MÚ. V průběhu likvidace záplav sestavila tato trojice rozšířená ještě o Tomáše Novotného celkem čtyři informační materiály.
Státní ústav jaderné bezpečnosti zahájil kontinuální sledování stavu ovzduší v ICN a jeho okolí. Výsledky jsou měřeny moderním plynovým chromatografem.
Firma Dekonta odstranila v areálu ICN a sousedních územích následky povodní, zejména znečištění silně zamořených ploch.
Od 17.30 zahájily České dráhy kyvadlovou dopravu z Roztok do Kralup a zpět. Bezplatnou přepravu zajišťuje motorová souprava, odjezd z Roztok vždy v celou hodinu, o půl hodiny později odjezd z Kralup. První vlak vyjíždí z Kralup ve 4.30, poslední končí ve 24 hodin. Od večera 18.8. začaly jezdit vlaky také v celém úseku Kralupy - Děčín. Doprava vlakem z Roztok do Prahy by měla být obnovena nejdříve za týden (podmáčený úsek ve Stromovce).
Večer jednal starosta města se zástupci nadace Člověk v tísni, kteří nabízeli pomoc především ve Středočeském muzeu a psychologickou asistenci u postižených záplavami.

Pondělí 19.8.
V městské nemocnici byly v provozu již opět všechny ordinace.
Kyvadlová doprava vlaky z Kralup do Roztok funguje, podle vyjádření Ropidu by se měla záhy zlepšit i situace v dopravě autobusy (uvolnění Kamýcké ulice) a do konce týdne přislíbil Ropid vypracovat nový jízdní řád pro tuto trať, protože poškození úseku silnice z Roztok do Sedlce neumožní vrátit se na původní trasu zřejmě delší dobu.
Správce vodovodů a kanalizací Provak vyčíslil, kolik bude stát znovuuvedení ČOV do chodu. Přímá škoda je podstatně menší, než jsme očekávali - pod 10 milionů korun. Konečný účet bude ovšem vyšší o opravy na budovách apod.
Laboratoř Ecochem vyhodnotila vzorky vod odebrané v areálu ICN a jeho okolí 16.8.2002. Závěr protokolu České inspekce životního prostředí konstatuje, že "při povodni nedošlo k významnému znečištění povrchových vod polutanty nacházejícími se v areálu ICN CR a.s." a že "uschlé sedimenty z areálu podniku budou likvidovány dle výsledku rozborů v souladu se zákonem o odpadech". Výsledky rozborů vzorků vzduchu se opozdí ještě asi o den.
Na finančním odboru MÚ byla zahájena výplata sociálních dávek (do výše 30 tisíc korun) z prostředků státu.
Hlásí se další jednotlivci, firmy a organizace a nabízejí materiální i pracovní pomoc. Dobrovolníci jsou nasazováni podle potřeby do zaplavených domů, jejich nasazení řídí městský úřad a technické služby.
Večer dorazilo do Roztok šest hasičů ze Zlatých Hor, které nám tak oplácejí pomoc z roku 1997, kdy byly postiženy ničivými záplavami.

Úterý 20.8.
Krizová linka na MÚ zkrátila svou činnost na dobu od 6 do 22 hodin, v noci přebírá její službu linka městské a státní policie.
Sociální komise prošetřila dům od domu rozsah poškození při záplavách.
Vlakové spojení na Kralupy změnilo interval na 90 minut, první vlak z Kralup ve 4.40, poslední zpět z Roztok ve 23.35.
Pomoc nabídli další jednotlivci a firmy (psycholožka, rozbory pitné vody, pojištění aj.)
Jedná se o první dodávce vakcín proti žloutence typu A, zítra by mělo dojít celkem 200 kusů, z toho 50 je pro ICN. Očkování bude koordinovat a zajišťovat MUDr. Šalamonová, první termín je stanoven na zítra od 16 do 19 hodin. Očkováni budou zatím pouze dospělí.

Středa 21.8.
Roztoky navštívil senátor za obvod Kladno Ladislav Svoboda, podíval se do města a odjel jinam po svém revíru. Dlužno dodat, že nám na konto povodní přispěl deseti tisíci korunami.
Nadace Člověk v tísni připravila pro nás velkou zásilku nářadí, chemických prostředků a přislíbila 10 vysoušečů.
Rozsáhlou materiální pomoc přichystalo také město Zlaté Hory, mělo by nám dodat mj. dalších 15 vysoušečů a nabízejí i řadu specialistů (dřevorubci, výškové práce aj.).
Odpoledne dostalo město 150 dávek vakcíny proti žloutence typu A (ICN dalších 50 kusů) a od 16 hodin zahájila MUDr. Šalamonová očkování. V první skupině jsou očkováni první injekcí (celkem dostane každý člověk tři) lidé ze zátopového pásma, dobrovolní pomocníci při odklízení spouště, pracovníci TS, zaměstnanci Středočeského muzea apod.
Večer zasáhla povodní velmi těžce postižené Kralupy silná bouřka s lijákem, Roztokám se naštěstí vyhnula.

Čtvrtek 22.8.
České dráhy opět změnily dopravu na trati Praha-Kralupy. Bezplatná přeprava motoráčky je protažena z Kralup až do Bubenče, ale první vlak odjíždí z Kralup až v 7.40. Interval mezi spoji zůstal 90 minut. V Bubenči byla posílena linka 131, která spojuje bubenečské nádraží s Hradčanskou a Bořislavkou. Akce však měla krátký život - na zásah Prahy 6 byla doprava vrácena do původního režimu, tedy jen z Kralup do Roztok.
MÚ dostal konečně vyjádření okresního hygienika k ovzduší v areálu ICN. Byly zjištěny zvýšené koncentrace čtyř látek, nejvíce butylacetátu a diethylesteru kyseliny butandiové, obě tyto látky byly však zjištěny v koncentracích o řád nižších, než v nichž mají dráždivé účinky na sliznice a oční spojivku.
Večer se trefila bouřka i do Roztok - aspoň spláchla prach a smyla bahno z trávy a stromů.

Pátek 23.8.
Informace o změně jízdního řádu Českých drah neměla dlouhého trvání. Ještě včera ve večerních hodinách vystavila pokusu ČD stop Praha 6. Podle nejnovějších informací z ústředí Českých drah se však od soboty bude postupně doprava vracet k normálu. V sobotu by měly projíždět už na Masarykovo nádraží čtyři spoje a v neděli osm. Pokud nenastanou problémy, od pondělí by se mohlo jezdit podle "prozatímního" jízdního řádu po celé trase až na Masarykovo nádraží.
Vyčíslení škod na městské čistírně odpadních vod vypracované Provakem a VRV bylo osobně předáno ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi.
Roztoky navštívil po senátorovi Svobodovi (ČSSD) také jeden z jeho protivníků, starosta Stochova pan Sybera, nominovaný ODS. Také on přispěl na povodně.
Starosta Martin Štifter a radní Jaroslav Huk jednají přímo "na místě činu" (v Sedlci) s místostarostou Prahy 6 Tomášem Chalupou o budoucnosti silnice ze Sedlce do Roztok a obě radnice se společným úsilím pokusí na tomto úseku obnovit alespoň veřejnou dopravu.
Ropid zatím vydal nový jízdní řád autobusů, který počítá s objížďkou přes Únětice do konce platnosti původního jízdního řádu, tj. do 14.12.2002.
Na Čakově došlo k poruše vodovodu, okamžitým zásahem Provaku byla havárie rychle odstraněna.
Proběhlo druhé kolo očkování proti žloutence typu A.
O Roztokách se opět mluvilo v médiích, rozhovor se starostou (tentokrát nezkreslený) přinesl Český rozhlas - Regina.
Na roztocké radnici se opět oddává. Podle odhadů meteorologů, vodohospodářů a jiných odborníků je pravděpodobné, že se novomanželé ani jejich děti se nedočkají stejné pohromy, jaká postihla Povltaví v roce 2002.